Novinky

5. setkání NO-Age/AD NYO3 a 1. společné setkání Norska a Velké Británie na téma stárnutí a demence

5. setkání NO-Age/AD NYO3 a 1. společné setkání Norska a Velké Británie na téma stárnutí a demence

Doc. Evandro F. Fang s Dr. Kateřinou Veverovou a doc. Martinem Vyhnálkem

Rozhovor s Evandrem F. Fangem v časopise Motol IN

Rozhovor s Evandrem F. Fangem v časopise Motol IN

Doc. Evandro F. Fang navštívil v červnu 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během své návštěvy přednesl na neurologické klinice svou slavnou přednášku na téma new mechanisms activating ‘garbage cleaning’ (mitophagy) from the brain. Pro lékaře to byla vynikající příležitost seznámit se s novými přístupy k prevenci stárnutí a Alzheimerovy nemoci. Při této příležitosti poskytl rozhovor nemocničnímu časopisu Motol IN, určenému pacientům a široké veřejnosti.

Vydání s článkem “Čištění buněčného odpadu jako cesta ke zdravému mozku” najdete online zde (Motol IN č.7-8/2023).

Zde uvádíme rozhovor s doc. Fangem:

  1. Nedávno jste získal ocenění za vynikající výzkum demence (cena Národní asociace pro veřejné zdraví za výzkum demence pro rok 2023). Co pro vás a váš tým takové ocenění znamená?

EFF: Jako laureát ceny Národní asociace pro veřejné zdraví za výzkum demence pro rok 2023, kterou udělil norský král Harald V., jsem byl velmi poctěn. Jedná se o jedno z nejprestižnějších ocenění ve vědeckých oborech ve skandinávských zemích, jehož cílem je ocenit výzkumné pracovníky nebo lékaře, kteří významně přispěli k pochopení nebo léčbě demence. Tak velké ocenění pro mladý výzkum mě opravdu povzbuzuje k další práci na cestě k nalezení léku na Alzheimerovu nemoc, která je celosvětově nejrozšířenější demencí.

  • Jak nejlépe zlepšit funkci lidských mitochondrií? Můžeme něco změnit na svém životním stylu?

EFF: Mitochondrie jsou hybnou silou našeho těla a mitochondrie jsou dynamické (fúze a dělení) a křehké. V laboratorních i klinických studiích bylo zjištěno, že zásahy, jako je cvičení a zdravá strava, mohou zlepšit počet a kvalitu mitochondrií. Cvičení a zdravá strava jsou veřejně přístupné přístupy, se kterými lze pracovat.

  • Pracoval jste jako výzkumný pracovník v USA a v Norsku. Jak se liší podmínky pro vědce v obou zemích?

EFF: Pracoval jsem v Hongkongu (4 roky), Baltimoru v USA (6 let) a v norském Oslu (téměř 6 let). Mám skvělé a pozitivní zkušenosti se studiem a životem v těchto okouzlujících městech. Co se týče vědy, liší se: v Hongkongu se pracuje velmi rychle a profesionálně, v USA je konkurenceschopnost výzkumu velmi vysoká a patří k nejkvalitnějším, v Norsku je financování velmi slušné a výzkumné prostředí je otevřené, takže člověk může skvěle sladit život a vědeckou kariéru.

  • Co byste poradil mladým vědcům, aby uspěli ve své kariéře?

EFF: Stanovit si cíl své kariéry a na základě tohoto cíle vypracovat své vzdělávací plány a obohatit svůj životopis. V takovém světě s mezinárodní konkurencí na většině vědeckých pozic je rozhodně třeba pracovat tvrdě a s radostí. Klíčem k tomu, abychom byli šťastní, je vybrat si povolání, které opravdu milujeme.

  • Jaká je podle vašeho názoru nejnaléhavější výzkumná otázka, kterou je třeba řešit v oblasti mitofágie a Alzheimerovy nemoci?

EFF: Náš článek z roku 2019 v časopise Nature Neuroscience je považován za milník v oblasti cílení defektní mitofágie jako cíle pro léčbu Alzheimerovy nemoci (od roku 2019 má více než 800 citací). Od té doby se mnoho dalších laboratoří i my věnujeme mechanistickým studiím defektní mitofágie u Alzheimerovy nemoci a také vývoji nových kandidátů na léky proti Alzheimerově nemoci. Některé nové molekuly indukující mitofágii vykazují velkou antialzheimerovskou aktivitu v laboratorních modelech a lidských buněčných systémech odvozených od iPSC; tyto molekuly jsou navíc biologicky dostupné, mají příznivou farmakokinetiku a některé mohou procházet hematoencefalickou bariérou. Nejnaléhavější otázkou je tedy jejich testování v klinických studiích na Alzheimerovu nemoc.

  • Můžete nám sdělit svůj předpoklad, kdy bude možné Alzheimerovu nemoc kauzálně léčit?

EFF: Alzheimerova nemoc je pravděpodobně skupinou onemocnění, kvůli kterým je náročné najít lék, který by vyléčil všechny osoby s Alzheimerovou nemocí. Naději nám přinášejí vzrušující zprávy o 25-35 % účinnosti na ztrátu paměti nově vyvinutých protilátek proti amyloidu beta. Zaměření na kompenzaci defektní mitofágie může mít větší přínos, protože by mohlo snížit mnohá rizika/příčiny Alzheimerovy nemoci (Nature Review Drug Discovery Turning up mitophagy in Alzheimer disease – PubMed (nih.gov))

První norsko-britské setkání na téma stárnutí a demence

První norsko-britské setkání na téma stárnutí a demence

Srdečně zveme na 1. norsko-britské setkání na téma stárnutí a demence, které se uskuteční 18.-19. září 2023!

Rádi bychom vás pozvali na toto zajímavé setkání, kde se vědci z nejprestižnějších univerzit podělí o svůj výzkum v oblasti stárnutí a demence. Doc. Evandro F. Fang je organizátorem této akce, na které se podílí i doc. Martin Vyhnálek a Dr. Kateřina Veverová, kteří představí výsledky projektu MitAD týkajícího se biomarkerů mitofágie v kontinuu AN.

Registrace není nutná a účast na všech akcích je zdarma.
On-line docházka https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_XBxzUlSqTEOGwnYawHH7BQ

Více informací: https: //noage100.com/

MitAD tým na AAIC 2023

MitAD tým na AAIC 2023

Náš tým měl výjimečnou příležitost prezentovat předběžné výsledky projektu MitAD na světové konferenci Alzheimerovské asociace (AAIC 2023) v Amsterdamu. Užili jsme si povídání s vědci z celého světa a sdílení našich vzrušujících objevů ve výzkumu mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci. Stejně tak jsme si užili neformální čas s celým týmem České studie stárnutí mozku (CBAS).

Doc. Evandro F. Fang v Praze

Doc. Evandro F. Fang v Praze

Doc. Evandro F. Fang přednesl excelelntní přednášku na téma nové mechanismy aktivace ‘čištění buněčného odpadu’ (mitofagie) z mozku na Neurologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Byla to skvělá příležitost pro klinické lékaře dozvědět se nové přístupy v prevenci stárnutí a Alzheimerovy nemoci. Také jsme měli čas objevovat českou kuchyni a přírodu.

Přenáška v Praze doc. Evandra F. Fanga

Přenáška v Praze doc. Evandra F. Fanga

Je naší milou povinností oznámit, že doc. Evandro F. Fang bude hostem seminářů neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol s přednáškou “Odstraňování buněčného odpadu z mozku pro zlepšení kognice a kvality života v průběhu stárnutí”.

Stárnutí se týká nás všech – přijďte se o něm dozvědět více! Hromadění poškozených mitochondrií je charakteristickým znakem stárnutí a Alzheimerovy nemoci. Věděli jste, že molekulární mechanismy tohoto narušení mitochondriální homeostázy, a jejich vztah k Alzheimerově nemoci, jsou však stále nejasné? Přijďte se dozvědět o dostupných nejnovějších vědeckých předpokladech tohoto mechanismu. Mitofagie je buněčný samočistící proces, který odstraňuje poškozené mitochondrie, a proto hraje zásadní roli při udržování neuronální homeostázy a přežití neuronů. Co může vést k defektní mitofagii?

Dozvíte se již ve čtvrtek 15.6.2023.

Přednáška je určena široké odborné veřejnosti. Vítáni jsou zejména pregraduální i postgraduální studenti, odborníci z oblastí lékařství, přírodovědy, psychologie.

FB pozvánka.

Veliká gratulace Evandro F. Fang k obdržení ceny za výzkum v oblasti demence od Národní asociace pro veřejné zdraví, kterou mu předal norský král Herald V.

Veliká gratulace Evandro F. Fang k obdržení ceny za výzkum v oblasti demence od Národní asociace pro veřejné zdraví, kterou mu předal norský král Herald V.

Vědec Evandro Fei Fang z Univerzity v Oslu a univerzitní nemocnice Akershus se 18. dubna 2023 stal vítězem ceny Národní asociace pro veřejné zdraví za výzkum demence pro rok 2023.

Král spolu s laureáty letošních cen za výzkum: Dan Atar (uprostřed) za výzkum kardiovaskulárních chorob a Evandro Fei Fang (vlevo) za výzkum v oblasti demence. Photo: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Jeho práce při hledání účinných léků proti Alzheimerově chorobě je označována za “průlomovou”.

Fang zároveň připomíná, že všichni musí společně bojovat proti nemoci, která postihuje mnohé z nás.

Síť pro výměnu znalostí
V uplynulých pěti letech Evandro Fei Fang přispěl k vytvoření sítí pro výměnu poznatků mezi výzkumníky zabývajícími se demencí, pořádal přednášky o výzkumu a svých výsledcích na prestižních univerzitách po celém světě a řadou způsobů zařadil boj proti demenci na mapu a program jednání.

Hlavním důvodem ocenění je také konkrétní návrh řešení, který Fang a jeho výzkumný tým předložili v souvislosti s mechanismem odstraňování poškozených mitochondrií v mozku. Tento směr někteří označují za “průlomovou” při hledání účinných léků proti Alzheimerově nemoci.

Odpad v mozku
– Domníváme se, že hlavním důvodem, proč s přibývajícím věkem dochází ke ztrátě paměti a dalším kognitivním poruchám, je to, že se v našem mozku časem nahromadí spousta “odpadu”. Říká, že v mozku existuje “popelářský vůz” (v biologii označovaný jako “autofagie”), který je normálně odstraňuje, když jsme mladší.

– S přibývajícím věkem se však tento “popelářský vůz” stává méně efektivním. Otázkou je, proč tato funkce ztrácí účinnost? Důvodů je několik, ale důležitým prvkem je, že “motor” popelářského vozu (v biologii označovaný jako “mitochondrie”) se po mnoha letech práce začne opotřebovávat. A pokud motor stávkuje, popelářský vůz nefunguje dobře.

Od teorie k léčbě demence?
Jeho hypotéza říká, že co se při rozvoji syndromu demence pokazí, je také mnohem víc než jen vzrušující teorie. Tento mechanismus byl zopakován ve studiích provedených několika dalšími výzkumnými týmy v řadě zemí, což posiluje přesvědčení o jeho potenciální léčivé hodnotě. Toto poznání Alzheimerovy nemoci také vedlo k tomu, že doc. Fang a jeho výzkumný tým identifikovali dvě slibné složky, které, jak doufají, mohou být dále vyvinuty v účinné léky proti této nemoci. Evandro Fei Fang zdůrazňuje přesvědčení, že tato stopa může nakonec vést ke zlepšení každodenního života těch z nás, kteří trpí Alzheimerovou nemocí.

– Měli bychom se soustředit na opravu motoru popelářského vozu. Důvodem, proč máme v mozku různé formy plaku, a tím tedy i znaky Alzheimerovy nemoci, je to, že se tento odpad vytváří, ale neodstraňuje. Potřebujeme dodat energii, která znovu nastartuje motor a nastartuje tento čisticí proces v mozku, říká oceněný.

Evandro Fei Fang a jeho tým z Norska

Léčba vyžaduje nasazení celé komunity.
Evandro Fei Fang zároveň upozorňuje, že boj s demencí nelze vyhrát vlastními silami. Chce, abychom proti této nemoci bojovali společně, a věří, že všichni hrajeme klíčovou roli na cestě k lepší budoucnosti lidí s demencí a jejich příbuzných.

– Naše porozumění demenci a nalezení cesty k účinnému léku proti Alzheimerově chorobě nezáleží jen na jedné laboratoři nebo jednom výzkumném týmu. Celá společnost musí usilovat o stejný cíl, a to i z hlediska financování. Naši finanční přispěvatelé, schopnost spolupráce, infrastruktura kolem výzkumu a podpora ze strany politiků a rozhodovacích orgánů jsou velmi důležitými prvky. Pokud to chceme zvládnout, musíme všichni hrát jako jeden tým, zdůrazňuje.

Výzkumník si také jasně uvědomuje, jak moc znamená, že v týmu jsou i obyčejní Norové.

– Každá koruna, kterou obdržíme na podporu, nás posouvá o malý krůček k velkému cíli. Podpora od soukromých osob prostřednictvím Národní asociace pro veřejné zdraví je proto pro ty z nás, kteří s tím denně pracují, velmi důležitá. Doufám a věřím, že to, na čem pracujeme, bude moci společnosti vrátit velkou hodnotu v podobě lepší prevence a lepší léčby Alzheimerovy nemoci. Můj velký dík patří všem, kteří na tuto věc přispějí, říká důrazně Evandro Fei Fang.

Odůvodnění poroty
Evandro Fei Fang je od 2. října 2017 zaměstnán jako výzkumný pracovník na UiO, kde založil velmi aktivní skupinu a provádí výzkum stárnutí a demence na mezinárodně vysoké úrovni. Doc. Fang a jeho kolegové předložili novou etiologickou hypotézu Alzheimerovy nemoci – defektní mitofágii, mechanismus odstraňování poškozených mitochondrií (poškozeného motoru popelářského vozu), zásobárny energie buněk. Tato hypotéza se v konkurenčním oboru Alzheimerovy choroby setkala s velkým ohlasem – od dubna letošního roku má jeho článek z roku 2017 v časopise Nature Neuroscience 676 citací. Navržený mechanismus je podpořen studiemi na mnoha druzích a přivítán v mezinárodním odborném tisku (mj. Kingwell 2019 Nat Rev Drug Discov) a mezinárodních médiích. Editorial v časopise Nat Rev Drug Discov zdůrazňuje, že zvýšení mitofágie je novou a slibnou strategií pro léčbu a prevenci Alzheimerovy choroby.

Studie poskytují okamžitý klinický překlad, protože doc. Fang charakterizoval několik látek navozujících mitofagii, např. prekurzor NAD+ nikotinamid ribosid (NR) a přirozeně se vyskytující urolithin (UA), jako potenciální léčiva proti Alzheimerově nemoci a nyní se podílí na klinickém testování NR u pacientů s Alzheimerovou nemocí.

Nedávno Fangova laboratoř učinila nový důležitý objev: použila umělou inteligenci s ověřením v mokré laboratoři na zvířatech s AN a identifikovala dvě “hlavní sloučeniny” indukující mitofágii jako spolehlivé kandidáty na léky proti AN. Od roku 2003 bylo v klinickém testování více než 250 léků na Alzheimerovu nemoc, ale téměř všechny selhaly. Látky byly většinou zaměřeny pouze na odstranění Aβ plaků a Tau tangles. Zdá se proto, že je nutné zaměřit se na jiné mechanismy.

Doc. Fang a jeho kolegové navrhli, že narušená funkce osy NAD+-mitofagie je “novým” etiologickým mechanismem AN. Fang prokázal, že léčba NAD+ zvyšuje mitofagii a působí proti ztrátě paměti u 4 zvířecích modelů Alzheimerovy nemoci. To má z krátkodobého i dlouhodobého hlediska velký klinický význam: Nikotinamid ribosid (NA), který se v těle přeměňuje na NAD+, se po perorálním podání snadno vstřebává bez známé toxicity. Probíhají klinické studie NR u pacientů s AN.