Novinky

Alzheimer Café v Praze

Alzheimer Café v Praze

Členka našeho klinického týmu, Dr. Martina Laczó, se podělila o své odborné znalosti a zkušenosti na Alzheimer Cafe, neformálním místem pro setkávání pečujících, jejich blízkých s demencí a odborníků, kde mohou společně s ostatními sdílet nejen své obavy, ale i zkušenosti a radosti spojené s péčí.

Dr. Laczó hovořila o tom, co dělat když se objeví první obtíže s pamětí, jaké jsou příznaky syndromu demence a zda existuje spolehlivý “test na Alzheimera”. Odpovídala na otázky jako: jaké obtíže mohou poukazovat na onemocnění, které způsobuje syndrom demence? Kde mohu hledat odbornou pomoc v případě obtíží s pamětí. Jak probíhá komplexní diagnostika poruch kognitivních funkcí. Zda je možné jít na preventivní vyšetření paměti a dalších kognitivních funkcí.

Psychologické dny v Olomouci

Psychologické dny v Olomouci

Členové našeho neuropsychologického týmu prezentovali nová zjištění v oblasti neuropsychologického výzkumu na 39. Psychologických dnech v Olomouci (14.-16. září 2022). Vedoucí neuropsychologického týmu, Dr. Hana Horaková, prezentovala výsledky svého výzkumu v oblasti subjektivních poruch kognice s názvem „Když pacient ví, zatímco lékař ještě ne: Role subjektivních kognitivních stížností v identifikaci jedinců v riziku Alzheimerovy nemoci“ (video 1). Doc. Tomáš Nikolai pohovořil o nutnosti nové testové baterie Uniform Data Set pro diagnostiku neurokognitivních poruch s názvem „Základní neuropsychologické baterie pro vyšetření neurokognitivních poruch: Tvorba a česká lokalizace“; a Mgr. Veronika Matušková představila koncept mírné behaviorální poruchy „Není to jen o kognici: Neuropsychiatrické příznaky v časných stádiích Alzheimerovy nemoci“ (video 2).

Dr. Horaková prezentující svůj výzkum v oblasti subjektivních poruch kognice
Mgr. Matušková prezentující výsledky svého výzkumu mírné behaviorální poruchy
Přednáška v Brně: Změny kognice ve stáří

Přednáška v Brně: Změny kognice ve stáří

Doc. Martin Vyhnalek představil nové koncepty teorie stárnutí, zahrnující nové poznatky o mitofágii, ve vyzvané přednášce Změny kognice ve stáří: jak poznat, že stárneme normálně, a jak stárnout úspěšně na 19. sympoziu praktické neurologie v Brně. Tato prestižní neurologická konference měla vysokou účast s více jak 250 neurology z celé České republiky.


Přehledový článek v Aging Brain

Přehledový článek v Aging Brain

V listopadu náš MitAD tým publikoval přehledový článek na téma Compromised autophagy and mitophagy in brain ageing and Alzheimer’s diseases v časopise Aging Brain (Open Access varianta k časopisu Neurobiology of Aging).

V tomto přehledovém článku shrnujeme dosavadní poznatky o autofagii a mitofágii, a jejich souvislosti s progresí Alzheimerovy nemoci (AN). Dále jsme shrnuli mechanismy jakými lze ovlivnit aktivitu autofagie/mitofagie. Předpokládáme, že věkem narušený mechanismus autofagie/mitofagie je hlavní příčinou stárnutí mozku a představuje proto rizikový faktor pro nástup AN. Aktivace tohoto mechanismu na úroveň mladého člověka by proto mohlo vést k uzdravení mozku.

Celý text článku naleznete zde.

Satelitní sympozium Mit-AD se středomořskou snídaní

Satelitní sympozium Mit-AD se středomořskou snídaní

Dne 13. října se v rámci Vědecké konference 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uskutečnilo satelitní symposium projektu Mit-AD zaměřené na mechanismy a diagnostiku Alzheimerovy nemoci. Hlavními hosty byly členové Mit-AD týmu doc. Evandro F. Fang, který přítomné auditorium seznámil s rolí mitofagie v patofyziologii AN a Dr. Liu Shi, jejíž přednáška se zaměřovala na plasmatické biomarkery AN. Hlavní řešitel Mit-AD doc. Martin Vyhnálek pohovořil o novinkách v klinické diagnostice AN a Dr. Hana Horáková o roli neuropsychologického testování v diagnostickém procesu. Symposia, jehož součástí byla i tzv. středomořská snídaně, se účastnilo více jak 60 hostů z řad studentů a zaměstnanců 2. LF UK.

S podporou fondů EHP a Norska.

Vědecká konference & noc fakulty 2022

Vědecká konference & noc fakulty 2022

Vědecká konference je místem každoročního setkávání bádající části 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice Motol. Konference je otevřená pro všechny studenty pregraduálního a doktorského studia a mladé fakultní a nemocniční pracovníky.

Ve čtvrtek 13. října, vás srdečně zveme na Satelitní symposium se středomořskou snídaní:Od dysfunkčních mitochondrií k Alzheimerově nemoci: proč stárneme a jak být věčně mladý. Členové našeho MitAD týmu, Prof. Evandro F. Fang, Prof. Martin Vyhnálek, Dr. Liu Shi, a Dr. Hana Horáková, budou prezentovat nejnovější poznatky v oblasti výzkumu Alzheimerovy nemoci se zaměřením na mitofagii, stárnutí mozku a diagnostiku Alzheimerovy nemoci.

První společné setkání MIT-AD týmu

První společné setkání MIT-AD týmu

Při příležitosti setkání norského a českého týmu grantu MIT-AD – za velkorysé finanční podpory z fondů EHP a Norska a Technologické agentury České republiky v rámci programu KAPPA, a programu Nasjonalforeningen – se 20. 10. 2021 konalo 2. mezinárodní setkání NO-AD v univerzitní nemocnici Akershus v Norsku.

Toto setkání přilákalo téměř 250 účastníků, z toho 208 registrovaných účastníků prostřednictvím Zoom platformy a zbývající prostřednictvím fyzické účasti. Setkání se skládalo z 12 přednášek pokrývajících široká témata z oblasti Alzheimerovy nemoci (AN), včetně nových molekulárních mechanismů AN, využití umělé inteligence v mechanistických studiích AN a vývoji léků, technik založených na CRISPR-Cas9 metody, vývoje biomarkerů pro časné stadium AN a klinické léčby pacientů s AN. Hlavními vyzvanými řečníky byli prof. Nancy Ip a Li-Huei Tsai. Na meetingu dále vystoupily hlavní řešitelé grantu MIT-AD a jejich spolupracovníci (Evandro Fang, Martin Vyhnálek, Liu Shi, Jan Laczó, Kateřina Čechová a Domenica Caponio).

Odkaz na video ze setkání zde.

0:02:36 Nancy Ip (HKUST) – Vývoj biomarkerů a strategie úpravy genomu pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci.
1:08:45 Alejo J Nevado-Holgado (Oxford) – Umělá inteligence při objevování cílů léčiv pro Alzheimerovu nemoc.
1:38:49 Evandro Fang (Ahus, UiO) – Zapojení osy NAD+-mitofagie pro léčbu Alzheimerovy nemoci a využití umělé inteligence při vývoji souvisejících léčiv
2:04:25 Linda Hildegard Bergersen (UiO) – Cvičení a Alzheimerova nemoc
2:40:20 Kateřina Čechová (Univerzita Karlova): – Brain derived neurotrophic factor (BDNF) ve stárnutí a při Alzheimerově nemoci
2:58:27 Noel Buckley (Oxford): Modelování Alzheimerovy nemoci – jak daleko jsme se dostali?”.
3:51:17 Martin Vyhnálek (Univerzita Karlova) ‘Subjektivní kognitivní potíže – součást normálního stárnutí nebo počátek Alzheimerovy nemoci?’
4:25:45 Tormod Fladby (Ahus, UiO) – Výzvy v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci
4:51:15 Jan Laczó (Univerzita Karlova) – Prostorová navigace u Alzheimerovy nemoci
5:22:43 Liu Shi (Oxford) – Replikační studie plazmatických biomarkerů ve vztahu k patologii Alzheimerovy nemoci
6:04:53 Domenica Caponio (UiO) – Změny mitofágie v lidském mozku při Alzheimerovy nemoci
6:19:28 Li-Huei Tsai (MIT) – Neinvazivní smyslová stimulace k navození gama oscilací v léčbě Alzheimerovy nemoci.

Shrnutí a obrázky na tomto odkazu.


NOVÁ KAPITOLA v knize Autofagie ve zdraví a nemoci (2. vydání)!

NOVÁ KAPITOLA v knize Autofagie ve zdraví a nemoci (2. vydání)!

Autofagie ve zdraví a nemoci (druhé vydání), poskytuje komplexní přehled procesu autofagie a jeho dopadu na lidskou fyziologii a patofyziologii. Rozšiřuje rozsah prvního vydání tím, že pokrývá širší škálu typů buněk, vývojových procesů a orgánových systémů.

Naše kapitola Autophagic processes in early- and late- onset Alzheimer’s disease (Procesy autofagie u časného a pozdního nástupu Alzheimerovy nemoci) se zaměřuje na roli autofagie a mitofagie v patofyziologii Alzheimerovy nemoci.

Obal knihy Autophagy in Health and Disease

Abstrakt

Autofagie hraje zásadní roli při udržování intracelulární homeostázy a přežití buněk degradací poškozených a nepotřebných subcelulárních složek prostřednictvím lysozomu. Zhoršená autofagie je evidentní u jinak „normálních“ starších jedinců a pacientů s neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova nemoc (AN). Jako nejběžnější příčinou syndromu demence je AN onemocněním souvisejícím s věkem a se ztrátou paměti jako primárním klinickým rysem, stejně jako extracelulárními Aβ plaky a intracelulárními tau tangles jako patologickými rysy definující dané onemocnění. Nedávné studie na animálních modelech AN, kmenových buněk odvozených od pacientů s AN a posmrtných mozkových tkání AN naznačují, že kompromitovaná mitofagie/autofagie hraje kauzativní roli v progresi AN. Podporu této hypotézy představují farmakologické přístupy k indukci mitofagie/autofagie – např. použití oxidovaného nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+) s malou přírodní molekulou – zpomalují progresi AN na animálních modelech. Tato kapitola shrnuje existující literaturu o autofagii u AN a pokrývá nedávný pokrok v molekulárních mechanismech regulace mitofagie/autofagie závislé na NAD+ a mechanismech, které jsou základem anti-AN potenciálu NAD+. Další studie k definování osy NAD+-mitofagie/autofagie mohou vrhnout světlo na nová terapeutika k léčbě AN a potenciálně poskytnout pohled na další neurodegenerativní onemocnění.

Naše kapitola je online dostupná zde.