NOVÁ KAPITOLA v knize Autofagie ve zdraví a nemoci (2. vydání)!

Autofagie ve zdraví a nemoci (druhé vydání), poskytuje komplexní přehled procesu autofagie a jeho dopadu na lidskou fyziologii a patofyziologii. Rozšiřuje rozsah prvního vydání tím, že pokrývá širší škálu typů buněk, vývojových procesů a orgánových systémů.

Naše kapitola Autophagic processes in early- and late- onset Alzheimer’s disease (Procesy autofagie u časného a pozdního nástupu Alzheimerovy nemoci) se zaměřuje na roli autofagie a mitofagie v patofyziologii Alzheimerovy nemoci.

Obal knihy Autophagy in Health and Disease

Abstrakt

Autofagie hraje zásadní roli při udržování intracelulární homeostázy a přežití buněk degradací poškozených a nepotřebných subcelulárních složek prostřednictvím lysozomu. Zhoršená autofagie je evidentní u jinak „normálních“ starších jedinců a pacientů s neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova nemoc (AN). Jako nejběžnější příčinou syndromu demence je AN onemocněním souvisejícím s věkem a se ztrátou paměti jako primárním klinickým rysem, stejně jako extracelulárními Aβ plaky a intracelulárními tau tangles jako patologickými rysy definující dané onemocnění. Nedávné studie na animálních modelech AN, kmenových buněk odvozených od pacientů s AN a posmrtných mozkových tkání AN naznačují, že kompromitovaná mitofagie/autofagie hraje kauzativní roli v progresi AN. Podporu této hypotézy představují farmakologické přístupy k indukci mitofagie/autofagie – např. použití oxidovaného nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+) s malou přírodní molekulou – zpomalují progresi AN na animálních modelech. Tato kapitola shrnuje existující literaturu o autofagii u AN a pokrývá nedávný pokrok v molekulárních mechanismech regulace mitofagie/autofagie závislé na NAD+ a mechanismech, které jsou základem anti-AN potenciálu NAD+. Další studie k definování osy NAD+-mitofagie/autofagie mohou vrhnout světlo na nová terapeutika k léčbě AN a potenciálně poskytnout pohled na další neurodegenerativní onemocnění.

Naše kapitola je online dostupná zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *